Regulamin konkursu o nagrodę im. Profesora Andrzeja Wąska

§ 1
NAGRODA

 1. Regulamin określa zasady konkursu, w którym przyznawana jest nagroda im. Profesora Andrzeja Wąska.
 2. Organizatorem konkursu jest Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który jest jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie zgłoszeń konkursowych oraz administrowanie danymi osobowymi uczestników konkursu i członków Kapituły.
 3. Fundatorem Nagrody jest Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 4. Nagroda ma na celu uhonorowanie wybitnego prawnika (nauczyciela akademickiego i/lub prawnika wykonującego zawód prawniczy) wyróżniającego się szczególnym zaangażowaniem w edukację studentów i/lub aplikantów zawodów prawniczych. Może być przyznana osobie która chętnie dzieli się swoją wiedzą i jej praktycznym zastosowaniem, jest rzetelna, cierpliwa, otwarta, tolerancyjna i sprawiedliwa, prezentując tym samym postawę i wartości bliskie patronowi nagrody.
 5. Nagroda ma charakter honorowy – stanowi ją statuetka.
 6. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody im. Prof. Andrzeja Wąska (dalej jako: „Kapituła”) w oparciu o kryterium najpełniejszego realizowania wartości, o których mowa w ustępie 4.

§ 2
UDZIAŁ W KONKURSIE I WYBÓR LAUREATA

 1. Wybór laureata dokonuje się w dwóch etapach. W pierwszym, który trwa do końca lutego każdego roku, Kapituła nominuje pięć osób spośród dokonanych zgłoszeń. W etapie drugim, trwającym do końca marca, Kapituła wybiera laureata spośród nominowanych.
 2. Zgłoszenia kandydatów może dokonywać każdy podmiot indywidualny, zbiorowy lub instytucjonalny, za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie lublawday.pl, w okresie od 1 października do 31 stycznia każdego roku. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Członkowie Kapituły również mogą dokonać zgłoszenia kandydatów. Kapituła może zdecydować o przeprowadzeniu ankiety wśród studentów i aplikantów w celu wyboru nominowanych.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez uczestnika oświadczeń o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego regulaminu i ich akceptacji oraz o wyrażeniu zgody na udział w konkursie, a także oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu.

§ 3
KAPITUŁA

 1. W skład Kapituły wchodzą: Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz po jednej osobie przez nich wskazanych; Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Lublinie, Prezes Rady Izby Notarialnej w Lublinie, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz laureaci konkursu.
 2. Przewodniczącym Kapituły jest Fundator Nagrody, który powołuje także jej sekretarza.
 3. Kapituła podejmuje uchwały, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej dwa posiedzenia Kapituły: pierwsze – poświęcone wyborowi pięciu nominowanych kandydatów oraz drugie, na którym następuje wyłonienie laureata nagrody.

§ 4
UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA NAZWISKA LAUREATA
I WRĘCZENIA NAGRODY

Uchwała o przyznaniu Nagrody im. prof. Andrzeja Wąska jest ogłaszana w trakcie obrad LubLaw Day.

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

§ 6
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Fundator Nagrody. Zmiany podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Nagrody.